Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord reguleerib, Kohtla-Järve linna eelarvest ja riigieelarvega linna eelarvesse eraldatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise vahenditest, sotsiaalteenuste ning -toetuste taotlemise, määramise, maksmise tingimused ja korra.

Toetused jagunevad sissetulekust sõltuvateks toetusteks ja universaaltoetusteks. 

Sissetulekust sõltuvad toetused on:

1)  toimetulekutoetus;
2)  ühekordsed toetused toimetuleku leevendamiseks;
3)  toetused vähekindlustatud perede laste toimetuleku leevendamiseks.  

Universaaltoetused on:

1)  lapse sünnitoetus;
2)  esmakordselt üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse toetus;
3)  sügava puudega isiku toetus;
4)  puudega lapse hooldajatoetus.

Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskusel on õigus nõuda isikult talle rahalise hüvitisena alusetult makstud rahasumma ja mitterahalise teenuse andmiseks alusetult tehtud kulutused osaliselt või täielikult tagasi:
1)    kui isikul puudus õigus hüvitisele, kuna õigust ei olnud tekkinud;
2)   kui isikul puudus õigus hüvitisele, kuna õigus oli peatunud või lõppenud;
3)   muul seaduses sätestatud juhul.
  
Kohtla-Järve linna õigusaktid
Avaldused
Avaldusi ja dokumente saab esitada e-posti aadressil sots@kjlv.ee. E-postiga edastatud informatsioon peab olema kinnitatud digitaalallkirjaga.

Seadused