Alates 01.03.2018. a sissetulekutest sõltuvaid toetusi määratakse vähekindlustatud isikutele ja peredele, kelle netosissetulek iga pereliikme kohta pärast eluasemekulude mahaarvamist jääb alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahe (2) kordset määra (toimetulekupiir 140 eurot).
Perekonna sissetulekute arvutamisel võetakse arvesse ka taotlejast eraldi elava perekonnaliikme sissetulekud, kui ta on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama toetuse taotlejat või taotleja ülalpidamisel olevaid isikuid.

Ühekordsed toetused toimetuleku leevendamiseks on
 1. prillide ja invaabivahendite maksumuse või rentimise osalise hüvitamise toetus;
 2. balloonigaasi maksumuse osalise hüvitamise toetus;
 3. eramu omanikele küttepuude maksumuse osalise hüvitamise toetus;
 4. matusetoetus linnaelaniku surma korral matuse korraldajale;
 5. toetus ettenägematu olukorra puhul;
 6. järelraviteenuste, raviteenuste, retseptiravimite ja medtransporditeenuse osalise hüvitamise toetus, mida ei rahastata Eesti Haigekassa või Sotsiaalkindlustusameti vahenditest. Toetuse suurus on kuni 50% isiku poolt tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud maksimaalse toetuse määra ulatuses kalendriaastas. Toetus võib olla suurem, kui see on vajalik toetuse saajale toimetulekupiiri tagamiseks.
Toetused linna vähekindlustatud perede laste toimetuleku leevendamiseks on:
 1. koolieelsete lasteasutuste toitlustuskulude osaline hüvitamine;
 2. gümnaasiumi õpilaste toitlustuskulude osaline hüvitamine;
 3. õppevahendite maksumuse osaline hüvitamine;
 4. riiete ja jalanõude ostu osaline hüvitamine;
 5. kooli poolt korraldatavate õppeekskursioonide maksumuse osaline hüvitamine;
 6. üldharidust omandavate päevases õppevormis õppivatele õpilastele õppetöö perioodil tehtud kulutuste hüvitamine sõidupiletite alusel kuni 100% ulatuses.

Taotlus toetuse saamiseks esitatakse Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskuse sotsiaaltoetuste spetsialistile koos kuludokumentidega ja/või abivajadust tõendavate dokumentidega, mis tõendavad taotleja kulutusi ning abivajadust.

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast kulutuste tegemist, milleks toetust taotletakse, või pärast sündmust, mille korral toetust makstakse.

Sotsiaaltoetuste spetsialistid edastavad toetuse taotlused üks kord nädalas Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalkomisjonile, kes teeb otsuse toetuse väljamaksmiseks või sellest keeldumiseks. Komisjon tuleb kokku igal reedel, avaldused edastatakse komisjonile hiljemalt neljapäevaks.

Elukohajärgse teenindava piirkonna aadressi ja telefoninumbrid leiad siit.

Avaldusi koos skanneeritud dokumetidega saab esitada ka e-posti aadressil sots@kjlv.ee. E-postiga edastatud informatsioon peab olema kinnitatud digitaalallkirjaga.

Kohtla-Järve linna õigusaktid ja avaldused
Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. märtsi 2016. a määruses nr 106 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ tehakse järgmised muudatused (rakendatakse 01.03.2018):
1) paragrahvi 24 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;
2) paragrahvi 25 lõige 2  tunnistatakse kehtetuks;
3) paragrahvi 25 lõike 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;
4) paragrahvi 25 lõike 4 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;
5) paragrahv 27 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Sissetulekutest sõltuvaid toetusi määratakse  vähekindlustatud isikutele ja peredele, kelle netosissetulek iga pereliikme kohta pärast eluasemekulude mahaarvamist jääb alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahe kordset määra.“;
6) paragrahv 34 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Sotsiaalteenuse,  -toetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi ning toimetulekutoetuse otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie linnavalitsusele või kaebus halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.“;
7) paragrahv 35 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Järelvalvet sotsiaalteenuste ja –toetuste osutamise üle teostab Kohtla-Järve Linnavalitsuse Finantsteenistus.“.
Seadused