Universaaltoetused on:
1)   lapse sünnitoetus;
2)   esmakordselt üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse toetus;
3)   sügava puudega isiku toetus;
4)   puudega lapse hooldajatoetus.

LAPSE SÜNNITOETUS

Lapse sünnitoetust määratakse lapsevanemale tingimusel, et:
1)   lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on linnaelanik(ud) ja on elanud rahvastikuregistri andmetel linnas vähemalt aasta vahetult enne lapse sündi;
2)   lapse sünnitanud ema on end rasedusega võtnud arvele hiljemalt 12. rasedusnädalal ja on olnud arsti regulaarsel jälgimisel;
3)   laps on toetuse taotlemise hetkel registreeritud linnaelanikuks ja elab taotlejaga ühel aadressil

Juhul kui üks lapsevanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud linnas vähemalt aasta vahetult enne lapse sündi ja teine
lapsevanem on rahvastikuregistri järgselt teise omavalitsuse elanik, makstakse sünnitoetust 50% lapse sünnikuupäeval kehtinud määrast.

Lapse sünnitoetust makstakse lapse sündimise kuupäeval kehtivas toetuse määras.

Lapse sünnitoetuse taotluse võib esitada kolme kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Elukohajärgse teenindava piirkonna aadressi ja telefoninumbrid leiad siit. 

Kohtla-Järve linna õigusaktid ja avaldused
Info
Lapse sünnitoetuse avaldust koos skanneeritud lapse sünni tõendiga saab esitada ka e-posti aadressile sots@kjlv.ee . E-postiga edastatud avaldus peab olema kinnitatud digitaalallkirjaga.

Kohtla-Järve Linnavalitsus teeb vastuvõtte Kohtla-Järve linna vastsündinutele ja nende vanematele kord kvartalis. Kutse saadetakse lapse rahvastikuregistrijärgsesse elukohta. Küsimuse korral pöörduda Kohtla-Järve Linnavalitsuse haldusjuhi poole telefonil 33 78 520.

ESMAKORDSELT ÜLDHARIDUSKOOLI ESIMESSE KLASSI MINEVA LAPSE TOETUS 

Esmakordselt linna üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse toetus on linna eelarvest makstav toetus, mis määratakse lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale tingimusel, et:
1)   vähemalt üks lapse vanematest, eestkostja või hooldaja on linnaelanik ja on elanud linnas vähemalt aasta vahetult enne lapse kooliminekut;
2)   laps on linnaelanik.

Toetuse taotleja esitab keskusele kirjaliku avalduse hiljemalt lapse 1. klassi mineku aasta 31. oktoobril.

Kohtla-Järve linna õigusaktid ja avaldused

SÜGAVA PUUDEGA ISIKU TOETUS

Sügava puudega isiku toetus on linnaeelarvest eraldatud vahenditest makstav toetus toimetuleku soodustamiseks 18-aastasele ja vanemale sügava puudega linnaelanikule, kellel on puudest tingituna täiendavad lisakulud, kehtestatud määra ulatuses kuus.

Sügava puudega isiku elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Kohtla-Järve linn.

Toetuse taotleja esitab Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskuse hoolekandetöötajale kirjaliku avalduse koos koopiatega alljärgnevatest dokumentidest:
1)   sügava puudega isiku isikut tõendavast dokumendist;
2)   arstliku ekspertiisi otsusest kehtiva puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;
3)   eeskostja määramise kohtuotsusest, kui isikule on määratud eestkostja;
4)   sügava puudega isiku rehabilitatsiooniplaanist, kui see on olemas;
5)   puudega isiku geriaatrilise hindamise komisjoni kokkuvõttest, kui geriaatriline hindamine on teostatud.

Toetus määratakse, vastavalt arstliku ekspertiisi otsusele puude raskusastme määratud tähtajaks

Toetuse maksmine peatatakse Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsusega kui puudega isik viibib haiglaravil rohkem kui üks kuu.

Toetuse maksmine lõpetatakse:
1)   arstliku ekspertiisi otsuse puude raskusastme kohta tähtaja möödumisel;
2)   puudega isiku surma korral;
3)   puudega isiku Eesti rahvastikuregistri andmetel registreerimisel teise   omavalitsusse;
4)   puudega isiku asumisel hoolekandeasutusse;
5)   isiku asumisel kasutama sotsiaalteenuseid, mis tagavad tema toimetuleku;
6)   muul põhjusel, kui puudega isik ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele.

Toetuse saaja või tema esindaja on kohustatud 5 tööpäeva jooksul teavitama Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskust kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa ülaltoodud juhtudel toetuse maksmise peatamise või/ja lõpetamise.

Avaldusi ja dokumente saab esitada ka e-posti aadressil sots@kjlv.ee. E-postiga edastatud informatsioon peab olema kinnitatud digitaalallkirjaga.

Kohtla-Järve linna õigusaktid ja avaldused
Täiendavat teavet toetuse kohta saate järgmisel kontaktandmetel:
Hoolekandetöötaja
Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus Keskallee 17, Kohtla-Järve, tuba nr 4
Telefon 33 95 485

PUUDEGA LAPSE HOOLDAJATOETUS

Puudega lapse hooldajatoetus on perekonna toimetuleku toetamiseks igakuiselt makstav sotsiaaltoetus, mida makstakse, kui: 
1)   raske või sügava 3-15 aastase puudega lapse hooldaja ei saa töötada puudega lapse igapäevase hooldamise tõttu;
2)   raske puudega 16-17 aastase lapse hooldaja ei saa töötada puudega lapse igapäevase hooldamise tõttu;
3)   sügava puudega 16-17 aastase lapse hooldaja ei saa töötada puudega lapse igapäevase hooldamise tõttu.

Toetuse taotleja esitab Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskuse hoolekandetöötajale kirjaliku avalduse koos koopiatega alljärgnevatest dokumentidest:
1)   taotleja ja hooldatava isikut tõendavatest dokumentidest;
2)   arstliku ekspertiisi kehtivast otsusest puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;
3)   eeskostja määramise kohtuotsusest, kui hooldatavale on määratud eestkostja;
4)   hooldatava rehabilitatsiooniplaanist, kui hooldataval on see olemas.

Puudega lapse hooldajatoetust ei maksta:
1)   taotlejale, kellele on määratud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel raske või sügav puue;
2)   taotlejale, kes elab hoolekandeasutuses;
3)   taotlejale, kes viibib hooldusravil;
4)   taotlejale, kes on piiratud teovõimega.

Puudega lapse hooldajatoetust makstakse kuni:
1)   hooldatava tähtajaliselt määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
2)   tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba;
3)   seatud tähtajalise eestkoste või perekonnas hooldamise teenuse lõppemiseni.

Puudega lapse hooldajatoetuse maksmine peatatakse:
1)   lapse õppima asumisel õpilaskoduga õppeasutusse;
2)   lapse viibimisel üle ühe kuu ravi- või hooldusteenusel.

Puudega lapse hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse:
1)   hooldust tingivate asjaolude lõppemisel;
2)   hooldaja või hooldatava surma korral;
3)   kui hooldaja asub tööle;
4)   kui hooldaja ei täida oma kohustusi puudega lapse hooldamisel;
5)   hooldaja ja hooldatava isiku rahvastikuregistri andmetel registreerimisel teise omavalitsusse;
6)   muul põhjusel, kui hooldatav või hooldaja ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele.
 
Toetuse saaja või tema seaduslik esindaja on kohustatud 5 tööpäeva jooksul teavitama keskust kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa lõigetes 8 ja 10 sätestatud juhtudel toetuse maksmise peatamise või/ja lõpetamise.

Kohtla-Järve linna õigusaktid ja avaldused
Täiendavat teavet toetuse kohta saate järgmisel kontaktandmetel:
Hoolekandetöötaja
Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus Keskallee 17, Kohtla-Järve, tuba nr 4
Telefon 33 95 485