Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus on Kohtla-Järve linna eelarvest finantseeritav Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus.

Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskuse põhitegevusala ja ülesanded:

 • Põhitegevusala on sotsiaalteenuste osutamine Kohtla-Järve linnas .
 • Põhiülesanneteks on ma tegevusalas on isikutele, perekondadele ja erivajadustega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine. Keskus juhindub põhimõttest, et säilitada ja parandada elanike elukvaliteeti ning tagada nende ühiskonnas toimetulek ja osalemisvõime.

Eesmärgist tulenevalt täidab Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus järgmisi ülesandeid: 
 • osutab sotsiaalhoolekande alast tegevust vastavalt linna arengukavale, riigi ja linna õigusaktidele ning osaleb sotsiaalhoolekande arengukava väljatöötamisel linna arengukava osana;
 • osutab abi isikule või tema perekonnale toimetulekuraskuste ennetamisel, kõrvaldamisel või kergendamisel sotsiaalteenuste osutamise kaudu;
 • aitab kaasa sotsiaalsete erivajadustega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele;
 • teostab eakate, puuetega isikute ja sotsiaalset abi vajavate isikute sotsiaalnõustamist;
 • osutab sotsiaalteenuseid eakatele ja puuetega isikutele, tagades teenustena võimalused toimetuleku soodustamiseks neile harjumuspärases keskkonnas ning osutada vajalikke teenuseid huvialaseks tegevuseks ja suhtlemiseks;
 • korraldab ja osutab sotsiaaleluasemeteenust, kaasaarvatud toetatud elamise, igapäevaelutoetamise ja turvakodu teenust;
 • osutab kodu- ja tugiisikuteenust , vältimatut sotsiaalabi ja muud abi;
 • annab vajalikku teavet sotsiaalsete õiguste ja seaduslike huvide kaitsmise võimaluste kohta ning abistab konkreetsete probleemide lahendamisel;
 • teeb koostööd hoolekandeasutuste, raviasutuste, politsei, mittetulundusühingute ja muude organisatsioonide ning üldsusega oma haldusalas.

Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus koosneb sotsiaalhoolekandekeskusest ja sotsiaalüksustest.
Sotsiaalüksused on:
 1. Sotsiaalteenuste büroo Järve linnaosas (Keskallee 17, 30321 Kohtla-Järve);
 2. Kohtla-Järve Laste turvakodu (Järveküla tee 17, 30328 Kohtla-Järve);
 3. Sotsiaalmaja (Järveküla tee 17, 30328 Kohtla-Järve);
 4. Järve pensionäride päevakeskus (Järveküla tee 57, 30321 Kohtla-Järve);
 5. Ahtme pensionäride päevakekus (Maleva 49, 31025 Kohtla-Järve);
 6. Psüühiliste erivajadustega inimeste päevakeskus (Järveküla tee 17, 30328 Kohtla-Järve).

ÕIGUSAKTID
Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskuse põhimäärus