Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus on Kohtla-Järve linna eelarvest finantseeritav Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus.

Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskuse põhitegevusala ja ülesanded:
 • Põhitegevusala on sotsiaalhoolekande korraldamine Kohtla-Järve linnas. 
 • Põhiülesanneteks on oma tegevusalas isikutele või perekondadele toimetulekuraskuste ennetamine, kõrvaldamiseks või kergendamise abi osutamise, sotsiaalsete erivajadustega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine ning sotsiaalhoolekande korraldamine. Keskus juhindub põhimõttest, et säilitada ja parandada elanike elukvaliteeti ning tagada nende ühiskonnas toimetulek ja osalemisvõime.

Eesmärgist tulenevalt täidab Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus järgmisi ülesandeid:
 • korraldab sotsiaalhoolekande alast tegevust vastavalt Kohtla-Järve linna arengukavale, riigi ja linna õigusaktidele ning osaleb sotsiaalhoolekande arengukava väljatöötamisel linna arengukava osana;
 • osutab abi isikule või tema perekonnale toimetulekuraskuste ennetamisel, kõrvaldamisel või kergendamisel sotsiaalteenuste või sotsiaaltoetuste kaudu; 
 • aitab kaasa sotsiaalsete erivajadustega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele;
 • teostab eakate, puuetega isikute ja sotsiaalset abi vajavate isikute sotsiaalnõustamist;
 • korraldab sotsiaalteenuste osutamist eakatele ja puuetega isikutele, tagades sotsiaalteenustena võimalused toimetuleku soodustamiseks neile harjumuspärases keskkonnas ning osutada vajalikke sotsiaalteenuseid huvialaseks tegevuseks ja suhtlemiseks;
 • korraldab linna eestkostel olevate isikute hoolekannet;
 • korraldab ja osutab sotsiaaleluasemeteenust, kaasaarvatud toetatud elamise, igapäevaelutoetamise ja turvakodu teenust;
 • korraldab sotsiaalteenuseid, vältimatut sotsiaalabi ja muud abi ning sotsiaaltoetuste määramist ja maksmist;
 • annab vajalikku teavet sotsiaalsete õiguste ja seaduslike huvide kaitsmise võimaluste kohta ning abistab konkreetsete probleemide lahendamisel;
 • teeb koostööd teiste omavalitsusasutuste, hoolekandeasutuste, raviasutuste, politsei, mittetulundusühingute ja muude organisatsioonide ning üldsusega oma haldusalas;
 • täidab muid seaduste ja kehtivate õigusaktidega ettenähtud ülesannete täitmist oma haldusalas.

Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus koosneb sotsiaalhoolekandekeskusest ja sotsiaalüksustest.
Sotsiaalüksused on:
1)         Sotsiaaltoetuste ja -teenuste büroo Järve linnaosas;
2)         Sotsiaaltoetuste büroo Ahtme linnaosas;
3)         Kohtla-Järve Laste turvakodu;
4)         Sotsiaalmaja;
5)         Järve pensionäride päevakeskus;
6)         Ahtme pensionäride päevakekus;
7)         Psüühiliste erivajadustega inimeste päevakeskus.

ÕIGUSAKTID
Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskuse põhimäärus