Sotsiaalteenused on:

Koduteenus


Koduteenus on linna poolt teostatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise või puudega isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

Täpsustatud nõuded koduteenuse eesmärgile ja selle sisule, sealhulgas tegevustele, mis on vajalikud teenuse eesmärgi saavutamiseks kehtestab Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi volikogu).

Koduteenus on tasuta või tasuline sotsiaalteenus.Turvakoduteenus

Turvakoduteenus on linna poolt pakutav sotsiaalteenus mille eesmärgiks on tagada hädasolevale ja ohtu sattunud lapsele või täisealisele isikule ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Turvakoduteenust  osutatakse, kui see on vajalik turvalisuse tagamiseks ja edasise elu korraldamiseks:
1) lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;
2) isikule, kes on langenud lähisuhtes füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks ning vajab turvalist keskkonda.

Turvakoduteenus on linnaelanikele tasuta sotsiaalteenus. Teistele omavalitsusüksustele osutatakse tasulist turvakoduteenust.

Turvakoduteenust lastele osutab Kohtla-Järve Laste turvakodu aadressil Järveküla tee 17, Kohtla-Järve, telefon 33 44 057 (Ööpäevaringselt 24 tundi valvelaud 33 24 011).


Eluruumi tagamise ja kohandamise teenus

Eluruumi tagamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Õigus teenusele on vähekindlustatud lastega peredel, tuleõnnetuses kodu kaotanud peredel, eakatel või puudega isikutel, kellel puuduvad perekonnaseaduses sätestatud ülalpidamiskohustusega isikud, vanglast vabanenutel ja asenduskodust iseseisvasse ellu astunutel.

Isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab keskus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel (edaspidi eluruumi kohandamise teenus).

Eluruumi kohandamise või sobiliku eluruumi leidmise teenus on sotsiaalteenus puudega isikule lähtudes tema puudest, eesmärgiga   tagada isikule võimalikult iseseisev või vähese kõrvalabi vajadusega järgnevate toimingute tegemine:
1)   hügieenitoimingud;
2)   söömine ja toidu valmistamine;
3)   liikumine eluruumi piires, eluruumi sisenemine ja väljumine;
4)   häireolukordade tuvastamine ja neist teavitamine.

Eluruumi kohandamise teenuse osalise kompenseerimise aluseks on vastavate spetsialistide poolt koostatud eluruumi kohandamise vajaduse eksperthinnang ning eluruumi kohandamise vähemalt kaks hinnapakkumist.

Õigus eluruumi kohandamise teenusele on üksi elavatel vähekindlustatud liikumis-, nägemis- või kuulmispuudega isikutel, kellel puuduvad perekonnaseaduses sätestatud ülalpidamiskohustusega isikud.

Eluruumi kohandamise teenuse rahastamise piirmäära kehtestab linnavalitsus korraldusega, iga juhtumi kohta eraldi komisjoni ettepaneku alusel, kuid mitte rohkem kui 50 % teenuse maksumusest.

Eluruumi tagamise teenust osutab Kohtla-Järve linnas Sotsiaalmaja aadressil Järveküla tee 17, Kohtla-Järve, telefon 33 24 011, e-post sotsiaalmaja@kjlv.ee.

Igapäevaelu toetamise teenus

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.

Igapäevaelu toetamise teenust osutatakse psüühiliste erivajadustega isikutele Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel sotsiaalhoolekandeseaduses sätestatud korras.

Igapäevaelu toetamise teenust osutab ERIVAJADUSTEGA ISIKUTE PÄEVAKESKUS aadressil Järveküla tee 17, Kohtla-Järve, telefon 33 70 996, e-post paevakeskus@kjlv.ee

Toetatud elamise teenus

Toetatud elamise teenus on isiku sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu koos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

Toetatud elamise teenust osutatakse psüühiliste erivajadustega isikutele Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel sotsiaalhoolekandeseaduses sätestatud korras.

Igapäevaelu toetamise teenust osutab ERIVAJADUSTEGA ISIKUTE PÄEVAKESKUS aadressil Järveküla tee 17, Kohtla-Järve, telefon 33 70 996, e-post paevakeskus@kjlv.ee.

Toimetulekuks vajalikud muud sotsiaalteenused

Päevakeskuse teenused:
1)  ruumide kasutamine ümbruskonna eakate ja puudega inimeste huvi - ja seltsitegevuse arendamiseks ning ürituste korraldamiseks;
päevakeskuse teenuseid osutab:
  • Järve Pensionäride Päevakeskus aadressil Järveküla tee 57, Kohtla-Järve, telefon 33 73 978 
  • Ahtme Pensionäride Päevakeskus aadressil Maleva 49, Kohtla-Järve, telefon 33 76 206, ahtmeppk@kjlv.ee 

Muu eelpool nimetamata, kuid isiku toimetuleku saavutamiseks või säilitamiseks vajaliku teenuse või abi osutamise otsustab Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalkomisjon.

Kohtla-Järve linna õigusaktid

Seadused


MUUD

*Õigusabi
*HÄIRENUPUTEENUS

» MEDI häirenuputeenuse toimimise põhimõte on lihtsalt arusaadav - kui juhtub õnnetus või terviserike, saab inimene nupuvajutusega kutsuda abi.
» MEDI häirenuputeenusega saab inimene oma kodus olles kukkumise, terviserikke või õnnetuse korral ühe nupuvajutusega spetsiaalse käed-vabad hoolekandetelefoni vahendusel alati ühendust MEDI abikeskuse operaatoriga, kes saadab lähedased appi.
» MEDI häirenuputeenuse kasutamiseks vajalikke seadmeid saab nii soetada kui rentida.
» Häirekõnedele vastavad koolitatud ja kogenud operaatorid 24 tundi ööpäevas 7 päeva nädalas, eesti, vene ja inglise keeles.
» Abi pakuvad inimesele tema lähedased ja kriitilisemas olukorras kutsub abikeskuse operaator kohale kiirabi, päästeameti või politsei.

Täpsem info MEDI nõuandeliin: +372 661 8181 | e-post:  info@medi.ee ;  www.medi.ee.