Sotsiaalteenused on:
1) nõustamisteenus (on sotsiaalnõustamine, psühholoogiline nõustamine, kuulmisnõustamine ja võlanõustamine);
2) hooldusteenus (on koduteenus ja väljaspool isiku kodu osutatav sotsiaalteenus);
3) tugiisikuteenus;
4) isikliku abistaja teenus;
5) varjupaigateenus;
6) turvakoduteenus;
7) sotsiaaltransporditeenus;
8) eluruumi tagamise ja kohandamise teenus;
9) igapäevaelu toetamise teenus;
10) toetatud elamise teenus;
11) toimetulekuks vajalik muu sotsiaalteenus.

Sotsiaalnõustamine

Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.

Sotsiaalnõustamist osutatakse tasuta teenusena Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskuse (edaspidi keskus) töötaja igapäevase töö käigus toimetulekuraskustes isikutele ja peredele, puuetega isikutele, töötutele, kinnipidamiskohtadest vabanenud isikutele ja teistele abi vajavatele isikutele.

Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogiline nõustamine on isiku või perekonna abistamine spetsiifiliste probleemide ja konfliktide lahendamiseks vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt.

Psühholoogilist nõustamist võimaldatakse tasuta või soodustusega:
1) lastele;
2) vähekindlustatud peredele;
3) puuetega isikutele;
4) töötutele;
5) kinnipidamiskohtadest vabanenutele;
6) erakorralisse olukorda sattunud isikutele.

Juhtumikorralduse raames suunab isiku psühholoogilisele nõustamisele keskuse poolt ettevalmistatud materjalide põhjal Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalkomisjon (edaspidi komisjon) tehes vajadusel keskusele ettepaneku teenuse osutajaga halduslepingu (edaspidi leping) sõlmimiseks ja/või teenuse eest tasumiseks.

Kuulmisnõustamine

Kuulmisnõustamine on kuulmispuuetega inimeste, nende pereliikmete ja teiste kuulmisprobleemidega kokku puutuvate inimeste nõustamine vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt.

Kuulmisnõustamist võimaldatakse tasuta sotsiaalteenusena vastavalt teenuse osutajaga sõlmitud lepingule.

Võlanõustamisteenus

Võlanõustamisteenus on linna korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Võlanõustamisteenust osutatakse isiku taotluse alusel. Piiratud teovõimega isiku puhul osutatakse teenust tema seaduslikule esindajale seadusliku esindaja taotluse alusel.

Võlanõustamisteenusele suunab isiku või perekonna keskuse poolt ettevalmistatud materjalide põhjal komisjon tehes keskusele ettepaneku teenuse osutajaga lepingu sõlmimiseks ja teenuse eest tasumiseks.

Võlanõustamisteenus on tasuta sotsiaalteenus.

Koduteenus

Koduteenus on linna poolt teostatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise või puudega isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

Täpsustatud nõuded koduteenuse eesmärgile ja selle sisule, sealhulgas tegevustele, mis on vajalikud teenuse eesmärgi saavutamiseks kehtestab Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi volikogu).

Koduteenus on tasuta või tasuline sotsiaalteenus.

Väljaspool isiku kodu osutatav hooldusteenus

Väljaspool isiku kodu osutatav hooldusteenus on ööpäevaringne sotsiaalteenus hoolekandeasutuses, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Keskus koostab koostöös teenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise lepingu, määrates selles kindlaks kõrvalabi vajadusest tulenevad toimingud, mis tagavad isiku turvalisuse ja toimetuleku hooldusteenuse kasutamise ajal.

Hoolekandeasutusse suunamise korraldamise ja teenuse eest linnaeelarve vahenditest osalise tasumise korra kehtestab volikogu.

Hooldamine hoolekandeasutuses on tasuline sotsiaalteenus.

Üldhooldusteenust osutavad hoolekandeasutused Eestis leiad Sotsiaalministeeriumi kodulehelt.

Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Teenust osutatakse riskiperede lastele, pidevate toimetulekuprobleemidega lastega peredele, asenduskodust elluastujatele, puudega isikutele, pikaajalistele töötutele, kinnipidamiskohast vabanenutele.

Tugiisik abistab edukama ja iseseisvama toimetuleku tagamiseks järgmiste tegevuste kaudu:
1)   isiku või perekonna tegevuse suunamine, planeerimine ja juhendamine;
2)   igapäevaõpetus nii kodus kui väljaspool kodu, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsema õpetamine;
3)   abistamine suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga;
4)   distsipliini järgimise vajadusest arusaamise loomine;
5)   sotsiaalsete võimete arendamine suhtlemise ning perekondlike sidemete hoidmise ja taastamise kaudu;
6)   tunnustamine ja positiivse tagasiside andmine.

Tugiisikuteenuse eesmärk, täpsustatud tegevused ning teenuse osutamise maht määratakse kindlaks iga teenust vajava isiku või perekonna vajadustest lähtuvalt lepingus.

Teenuse saajal on õigus enne teenust vahetult osutava isiku kindlaksmääramist omavahelise sobivuse hindamiseks temaga kohtuda.

Tugiisikuteenuse osutamiseks koostatakse koostöös teenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise leping, määrates selles kindlaks kõrvalabi vajadusest tulenevad toimingud.

Tugiisikuteenuse osutamiseks sõlmib keskus lepingu vastavat tegevusluba omava füüsilise või juriidilise isikuga.

Tugiisik ei või olla teenust vajava isiku leibkonna või pereliige.

Tugiisikuteenust osutatakse tasuta või soodustusega sotsiaalteenusena vastavalt teenuse osutajaga sõlmitud lepingule.

Isikliku abistaja teenus

Isikliku abistaja teenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

Õigus isikliku abistaja teenusele on liikumis-, nägemis- või kerge vaimupuudega isikul, kes on võimeline isiklikku abistajat vajadusele vastavalt välja õpetama ja andma talle adekvaatseid tööjuhiseid.

Teenuse saajal on õigus valida isikliku abistaja teenust osutavat isikut. Soovi korral abistab keskus teenuse saajat isikliku abistaja teenust osutava isiku leidmisel.

Teenuse saajal on õigus enne teenust vahetult osutava isiku kindlaksmääramist omavahelise sobivuse hindamiseks temaga kohtuda.

Isikliku abistaja teenust osutab keskusega sõlmitud lepingu alusel juriidiline või füüsiline isik, kellel on vajalikud oskused ja kogemused isikliku abistaja teenuse või sarnaste avahooldusteenuste osutamisel ning puudega inimestega töötamisel.

Isiklik abistaja ei saa olla teenust vajava isiku perekonnaliige või isik, kellel on perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus, või isik, kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

Isikliku abistaja teenust võimaldatakse tasuta või soodustusega sotsiaalteenusena vastavalt teenuse osutajaga sõlmitud lepingule.

Varjupaigateenus

Varjupaigateenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

Varjupaigateenus on tasuta sotsiaalteenus.

Varjupaigateenust osutab Kohtla-Järve linna elanikele AHTMEKO OÜ aadressil Ahtme mnt. 113, Kohtla-Järve, telefon 33 55 981

Turvakoduteenus

Turvakoduteenus on linna poolt pakutav sotsiaalteenus mille eesmärgiks on tagada hädasolevale ja ohtu sattunud lapsele või täisealisele isikule ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Turvakoduteenust  osutatakse, kui see on vajalik turvalisuse tagamiseks ja edasise elu korraldamiseks:
1) lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;
2) isikule, kes on langenud lähisuhtes füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks ning vajab turvalist keskkonda.

Turvakoduteenus on linnaelanikele tasuta sotsiaalteenus. Teistele omavalitsusüksustele osutatakse tasulist turvakoduteenust.

Turvakoduteenust lastele osutab Kohtla-Järve Laste turvakodu aadressil Järveküla tee 17, Kohtla-Järve, telefon 33 44 057 (Ööpäevaringselt 24 tundi valvelaud 33 24 011).

Sotsiaaltransporditeenus
 
Sotsiaaltransporditeenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada vajadustele vastavat transpordivahendit töötamiseks, õppeasutuses õppimiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise täpsema korra kehtestab volikogu.

Teenust on võimalik tellida (teenus on tasuline) Med.Transport OÜ, telefon 558 8277,  e-post: info@medtransport.ee

Eluruumi tagamise ja kohandamise teenus

Eluruumi tagamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Õigus teenusele on vähekindlustatud lastega peredel, tuleõnnetuses kodu kaotanud peredel, eakatel või puudega isikutel, kellel puuduvad perekonnaseaduses sätestatud ülalpidamiskohustusega isikud, vanglast vabanenutel ja asenduskodust iseseisvasse ellu astunutel.

Isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab keskus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel (edaspidi eluruumi kohandamise teenus).

Eluruumi kohandamise või sobiliku eluruumi leidmise teenus on sotsiaalteenus puudega isikule lähtudes tema puudest, eesmärgiga   tagada isikule võimalikult iseseisev või vähese kõrvalabi vajadusega järgnevate toimingute tegemine:
1)   hügieenitoimingud;
2)   söömine ja toidu valmistamine;
3)   liikumine eluruumi piires, eluruumi sisenemine ja väljumine;
4)   häireolukordade tuvastamine ja neist teavitamine.

Eluruumi kohandamise teenuse osalise kompenseerimise aluseks on vastavate spetsialistide poolt koostatud eluruumi kohandamise vajaduse eksperthinnang ning eluruumi kohandamise vähemalt kaks hinnapakkumist.

Õigus eluruumi kohandamise teenusele on üksi elavatel vähekindlustatud liikumis-, nägemis- või kuulmispuudega isikutel, kellel puuduvad perekonnaseaduses sätestatud ülalpidamiskohustusega isikud.

Eluruumi kohandamise teenuse rahastamise piirmäära kehtestab linnavalitsus korraldusega, iga juhtumi kohta eraldi komisjoni ettepaneku alusel, kuid mitte rohkem kui 50 % teenuse maksumusest.

Eluruumi tagamise teenust osutab Kohtla-Järve linnas Sotsiaalmaja aadressil Järveküla tee 17, Kohtla-Järve, telefon 33 24 011, e-post sotsiaalmaja@kjlv.ee.

Igapäevaelu toetamise teenus

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.

Igapäevaelu toetamise teenust osutatakse psüühiliste erivajadustega isikutele Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel sotsiaalhoolekandeseaduses sätestatud korras.

Igapäevaelu toetamise teenust osutab ERIVAJADUSTEGA ISIKUTE PÄEVAKESKUS aadressil Järveküla tee 17, Kohtla-Järve, telefon 33 70 996, e-post paevakeskus@kjlv.ee

Toetatud elamise teenus

Toetatud elamise teenus on isiku sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu koos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

Toetatud elamise teenust osutatakse psüühiliste erivajadustega isikutele Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel sotsiaalhoolekandeseaduses sätestatud korras.

Igapäevaelu toetamise teenust osutab ERIVAJADUSTEGA ISIKUTE PÄEVAKESKUS aadressil Järveküla tee 17, Kohtla-Järve, telefon 33 70 996, e-post paevakeskus@kjlv.ee.

Toimetulekuks vajalikud muud sotsiaalteenused

Päevakeskuse teenused:
1)  ruumide kasutamine ümbruskonna eakate ja puudega inimeste huvi - ja seltsitegevuse arendamiseks ning ürituste korraldamiseks;
päevakeskuse teenuseid osutab:
  • Järve Pensionäride Päevakeskus aadressil Järveküla tee 57, Kohtla-Järve, telefon 33 73 978, tatjana.kosjakova@kjlv.ee 
  • Ahtme Pensionäride Päevakeskus aadressil Maleva 49, Kohtla-Järve, telefon 33 76 206, ahtmeppk@kjlv.ee 

Muu eelpool nimetamata, kuid isiku toimetuleku saavutamiseks või säilitamiseks vajaliku teenuse või abi osutamise otsustab Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalkomisjon.

Kohtla-Järve linna õigusaktid

Seadused
PROJEKTID
Sotsiaalkindlustusameti projektid
Sotsiaalkindlustusameti projekti „Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele“ (voldik)

Projekti eesmärgiks
on kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate toetamine ja nõustamine kliendijuhtumitega tegelemisel ning toimetulekuraskustes inimestele nõustamisteenuste pakkumine üle Eesti. Nõustamisteenuste osutamise tulemusel paraneb isikute
igapäevaeluga toimetulekuvõime, suundumiseks tööturuteenustele ja rakendumiseks tööle.
Projekti sihtgrupiks
on mitmete probleemide samaaegsest esinemisest tingitud toimetulekuraskustes tööealised inimesed (15 eluaastast kuni vanaduspensionieani) ja nende pereliikmed, kelle toetamiseks ei piisa kohaliku omavalitsuse võimalustest (toetused, teenused).
Nõustamist ja tuge võivad vajada:
• isikud, kellel on majanduslikud
toimetulekuraskused, sh võlad;
• terviseprobleemidega isikud;
• hooldusvajadusega isikud;
• hoolduskoormusega isikud;
• töötud, sh pikaajalised, heitunud;
• töiste kutseoskusteta isikud;
• väheste sotsiaalsete oskuste, kogukonna/perekonna toetuseta isikud;
• eesti keelt mittevaldavad;
• kriminaalhooldusel olevad isikud.
Nõustamisteenuste saamiseks
tuleb isikul pöörduda projekti piirkondliku (elukoha) koordinaatori või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole. Toimetulekuraskustes isikud kaasatakse projekti vaid nende nõusolekul. Koostöö omavalitsuse sotsiaaltöötaja, projekti koordinaatori ja teiste võrgustikupartneritega, toimub juhtumipõhise võrgustikutöö meetodeid rakendades.
Projektis osalevatele inimestele tasuta pakutavad teenused:
  • Psühholoogiline nõustamine. Eesmärgiks on tõsta isiku toimetuleku- ja kohanemisvõimet ning enesehinnangut, aidata paremini aru saada endast ja oma võimetest, olukordadest, analüüsida ja otsida lahendusi probleemidele.
  • Perenõustamine. Eesmärgiks on abistada peret suhete ja laste kasvatamisega seotud küsimustes, pere ressursside leidmisel ning sotsiaalsete toimetulekuoskuste tõstmisel.
  • Võlanõustamine. Võlanõustamise sihiks on isiku või pere abistamine majanduslike raskuste ja võlgnevuste korral.
  • Tugiisikuteenus. Teenuse sisuks on isiku abistamine juhendamise ja toetamise kaudu igapäevases elukeskkonnas asjaajamisel, kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel, toimetulekul raske olukorraga.

Projekti piirkondlik kordinaator:
Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa
Enely Kullamäe Jõhvis, Tel 53 433 002, 3 379 712
enely.kullamae@sotsiaalkindlustusamet.ee

MUUD

*Õigusabi
*HÄIRENUPUTEENUS

» MEDI häirenuputeenuse toimimise põhimõte on lihtsalt arusaadav - kui juhtub õnnetus või terviserike, saab inimene nupuvajutusega kutsuda abi.
» MEDI häirenuputeenusega saab inimene oma kodus olles kukkumise, terviserikke või õnnetuse korral ühe nupuvajutusega spetsiaalse käed-vabad hoolekandetelefoni vahendusel alati ühendust MEDI abikeskuse operaatoriga, kes saadab lähedased appi.
» MEDI häirenuputeenuse kasutamiseks vajalikke seadmeid saab nii soetada kui rentida.
» Häirekõnedele vastavad koolitatud ja kogenud operaatorid 24 tundi ööpäevas 7 päeva nädalas, eesti, vene ja inglise keeles.
» Abi pakuvad inimesele tema lähedased ja kriitilisemas olukorras kutsub abikeskuse operaator kohale kiirabi, päästeameti või politsei.

Täpsem info MEDI nõuandeliin: +372 661 8181 | e-post:  info@medi.ee ;  www.medi.ee.